رو عنوان : حسن اعمی
عنوان : رئیس كمیسیون برنامه بودجه، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر كاشمر گزارش داد:
تاريخ :
 ۷۷۵/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۱۰:۵۵:۴۱
حسن اعمی بنده قرائی رئیس کمیسیون برنامه بودجه، عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کاشمر گزارش عملکرد 100 روزه را در طول سه ماه فعالیت این
کمیسیون در کارگروهها و جلسات مختلف ارائه نمود.

گزارش_عملکرد_100_روزه_اول_کمیسیون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8